Friends of Kashish

Jayesh Desai

Kshitij Bisen

Priyesh Chaudhary

Amitabh

Animesh Bahadur

Anindya Banerjee

Anonymous

Ashok Row Kavi

Friend

Hrishikesh Sathawane

Joe Zachariah

Kim Singh

Nitin Kale

Prasad

Shailsanj

Well Wisher

Bharat M

M G Valenta

Natasha

Praveen Rai

Ravi Gera

Rohit Vishal

Subodh Sen

Suhail Abbasi

Ujjwal Utkarsh

Vivek Anand

Well Wisher

Friend

Friend

Kundan Chaudhary

Lokesh

Rocky Dsouza

Saurabh Bondre

Ivan Mathew John

Rohit Prabhune

Sopan Muller

Vinodh Philip

 Aashin Sahijwani

Aditya Joshi

Ajay Girish Redij

Friend

Friend

Friend

Kunal Bhatia

Maitreya

Naimuddin Jatu

Prakesh Attavar

Pratap Sampat

Vachan Kudmule

Well Wisher

Well Wisher

Well Wisher